Namskrokhytta (Namsskogan Fjellstyre)
©Namsskogan Fjellstyre.