Lierne nasjonalpark har et mangfoldig dyre- og planteliv, nærmest uberørt natur, og byr på flotte frilufts opplevelser.

Naturopplevelser i Lierne

Lierne nasjonalpark er kjent for gode jakt- og fiskemuligheter. I de fleste fjellvatna finnes ørret, i noen vann også røye. Nasjonalparken er også et sikkerstikk for de som liker å plukke sopp og bær.

Området er godt egnet til turgåing, men det er få merkede stier og åpne hytter. Både i og utenfor nasjonalparken har Lierne fjellstyre hytter som det er mulig å leie. Fjellstyrene leier ut båt i flere vann.

Nasjonalparken er stort sett preget av lave fjellområder, med unntak av Hestkjølen som er et fjellparti med høyeste topp over 1300 moh. I tillegg finner man store myrområder og områder med litt skog.

Kart over Lierne Nasjonalpark

Mangfoldig dyreliv i nasjonalparken

Siden landskapet i nasjonalparken er så variert er dette et godt område for fugler, særlig vadere, ender og lommer. Her kan du observere både boltit, svømmesnipe og fjelljo. Dessuten gir området med sitt villmarkspreg godt livsgrunnlag for arealkrevende arter som jerv, gaupe og bjørn. Til og med fjellrev kan man treffe i dette landskapet.

Foto: Steinar Johansen/ Lierne Nasjonalparksenter

 

Spor fra istida

Typisk for området er en del store økologisk strukturer som er særlig viktig for plante- og dyrelivet. Landskapet er en eneste stor utstilling for hvordan istida preget området for mangfoldige år siden. Med de tykke moreneavsetningene og mange ulike løsmasseformer er landskapet i nasjonalparken unikt for Nord-Trøndelag. Innenfor parkgrensa finner du istidsfenmener som rogenmorener, drumliner, eskere, spylerenner og israndsavsetninger

Foto: Steinar Johansen/ Lierne Nasjonalparksenter

 

Besøk Lierne Nasjonalparksenter sine nettsider for mer informasjon.