Turforslag: Fornminnesti på Smineset
©Oddvar Lund

Turforslag: Fornminnesti på Smineset

Denne 1,8 km lange fornminnestien viser frem viktige forn- og kulturminner i området. Det er skilt ved forn- og kulturminner langs stien samt en hovedinformasjonstavle der stien begynner ved parkeringsplassen ved Fv769. Fornminnestien ligger ca. 50 km nord for Namsos ved Fv769, ca. 4 km før fergeleiet på Lund. Skiltene er tekstet på norsk, engelsk og tysk.

Stien inneholder en rekke funn både fra historisk og førhistorisk tid (eldre enn år 1000 e.Kr.) Arkeologer mener det er sannsynlig at det har vært sammenhengende bosetning her på Smines de siste 6.000 år. Boplassen lå veldig strategisk til når det gjaldt matberging, og med godt utsyn over fjorden og havet i tilfelle ubudne gjester. Lenger inne i fjorden, på gårdens grunn, er det rester etter bygdeborg fra folkevandringstiden (500 – 800 e.Kr.) samt en kavellagt ferdselsveg mellom sjø og innland i tilknytning til denne. Dette forsvarsverket kunne være en siste skanse for gårdens folk, men kunne vel også brukes til å overvåke ferdselsvegen. Like ved ferdselsvegen ble det også funnet rester av en båt fra ca. år 1.000 e. Kr.

Hele dette området bærer preg av gammel bosetning. På Smines er sannsynligvis branngravskikken dominerende. På Lund, 3 km nordover, ble det for få år siden funnet et skjelett i en sittegrav. Lenger inne i fjorden er det funnet steinkistegraver. Det er også gjort mange funn av gjenstander her på gården og gårder ellers i bygda.

Sti utviklet og vedlikeholdt av Lund Grendelag. Les mer om stien og områdets historie på hjemmesiden deres her